Regulamin Biegu "GKM Łączy Pokolenia" - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Regulamin Biegu „GKM Łączy Pokolenia”

Bieg „GKM Łączy Pokolenia”
Regulamin Biegu (dalej: „Regulamin”)

I. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja marki, jaką jest MRGARDEN GKM Grudziądz w mieście.
3. Promocja sportu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

II. ORGANIZATOR BIEGU
Organizatorem Biegu GKM Łączy Pokolenia (dalej jako: „Bieg”) jest Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Hallera 4, 86-300 – zwany dalej „Organizatorem”.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu GKM Łączy Pokolenia, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Hallera 4, 86-300.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu GKM Łączy Pokolenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 30.09.2018 r. w Grudziądzu.
2. Miejscem rozpoczęcia biegu będzie linia start/meta zlokalizowana na stadionie żużlowym przy ul. Hallera 4 w Grudziądzu (86-300). Bieg rozpocznie się o godz. 12:00. Zostanie poprzedzony on krótką rozgrzewką. Szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej gkm.grudziadz.net (dalej jako: „Strona Internetowa”).
3. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, spełniający warunki określone w Regulaminie, w tym zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Uczestnicy”).
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności wszelkich przypadków siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 4 godziny przed rozpoczęciem Biegu. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie, każdy Uczestnik, który nie będzie zainteresowany udziałem w Biegu w nowym miejscu lub w nowej dacie Biegu, powinien poinformować o tej okoliczności Organizatora przesyłając wiadomość na adres e-mail marketing@gkm.grudziadz.net, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od ogłoszenia zmiany daty przez Organizatora. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, Organizator dokona zwrotu opłaty za pakiet startowy w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania ww. oświadczenia Uczestnika, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi opłaty za pakiet startowy w przypadku odbioru przez Uczestnika pakietu startowego i braku jego zwrotu Organizatorowi do Biura Zawodów przed rozpoczęciem Biegu w nowej dacie lub w nowym miejscu (pomimo złożenia ww. oświadczenia przez Uczestnika), oraz w przypadku faktycznego udziału Uczestnika w Biegu pomimo złożenia ww. oświadczenia.
5. Długość trasy Biegu wynosi 5 km (dalej jako: „Trasa”).
6. Na Trasie Biegu zostanie umieszczone stosowne oznaczenie trasy.
7. Uczestnicy na starcie ustawiają się najpóźniej do godz. 11:50.
8. Na Trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.

IV. LIMIT CZASU
1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:00min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto).
2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:00min:00s. od strzału startera, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z Trasy. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą klasyfikowani.
3. Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub Uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany przy mecie Biegu.
2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
3. Punkty medyczne będą znajdowały się na przynajmniej 1 punkcie trasy oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

VI. UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w Biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 30.09.2018 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
2. Prawo startu w Biegu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 30.09.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu sporządzonej w Biurze Zawodów podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, jak również pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust. 2 powyżej, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
4. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez wykupienie pakietu na stronie www.biletynagkm.pl,
b. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak również przepisów IAAF (International Association of Athletics Federations), oraz przepisów PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej http://ckspzla.pl/cksdokumenty/index.html,
c. akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty lub pogorszenia zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu,
d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
– udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w
– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
– emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
– publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy Biegu
– poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 30.09.2018 r., zgodnie z postanowieniami ust. 7 poniżej.
5. Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie:
a. dla Uczestników odbierających pakiety startowe samodzielnie – okazanego do wglądu, ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem;
b. dla Uczestników odbierających pakiety startowe przez osobę trzecią – przedstawionej pisemnej zgody Uczestnika na odebranie numeru startowego lub pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią, oraz okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem osoby trzeciej, uprawnionej do odbioru ww. pakietu startowego.
6. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
7. Pakiety startowe będą wydawane w dniu 30.09.2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie obiektu GKM Grudziądz, w pobliżu bramy głównej. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 4 (cztery) dni przed rozpoczęciem Biegu.
8. Przed Biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni. Po Biegu Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni oraz punktów sanitarnych.
9. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste .Odbiór rzeczy z depozytu będzie następował po okazaniu numeru startowego Uczestnika. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na Trasie w trakcie trwania Biegu, poza depozytem, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
11. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair – play. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu i ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.
12. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są:
a. Do dnia 24.09.2018 r. – poprzez rejestracje w odpowiednim wydarzeniu na stronie www.biletynagkm.pl
2. Organizator ustala limit numerów startowych na 200 (dwieście) sztuk. Po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pakiet startowy. Za termin wniesienia opłaty za pakiet startowy uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego
3. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej i wpływ na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
4. Opłata startowa w wyskości obowiązującej w danym okresie zgodnie z ust. 7 poniżej jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
5. Cena pakietu startowego wynosi 20 zł, z czego 5 zł przekazywane jest przez Organizatorów na schronisko.
6. W dniu startu Biegu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej.
7. Opłata startowa zostanie zwrócona w przypadkach:
. nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zgodnie z zapisami rozdz. III ust. 4 Regulaminu;
wniesienia opłaty startowej po terminie lub przekroczenia limitu numerów startowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
8. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 7 powyżej raz uiszczona opłata za pakiet startowy nie podlega zwrotowi.

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie mniejszym niż 01h:00min:00s od zwolnienia taśmy maszyny startowej, otrzymają okolicznościowy medal.

IX. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Organizator jest uprawniony do zlecenia przeprowadzenia kontroli antydopingowej uprawnionemu podmiotowi wśród losowo wybranych Uczestników.

X. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty za pakiet startowy, dojazdów, noclegów, ubezpieczenia oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące we własnym zakresie.
2. W ramach uiszczenia opłaty za pakiet startowy Uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na Trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
2. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do wykupienia stosownego ubezpieczenia od NNW. Organizator informuje, że bieg będzie odbywał się na nierównym terenie, ze zróżnicowaną nawierzchnią, a także z naturalnymi przeszkodami terenu. Organizator zapewnia obsługę medyczną, lecz nie pokrywa kosztów leczenia w przypadku kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu.
3. Przebywanie na Trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Biegu.
W szczególności zabrania się poruszania po Trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
5. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A., ul. Hallera 4 Grudziądz, Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A., ul. Hallera 4 Grudziądz, dalej zwany jako : GKM.

2. Telefoniczny kontakt z GKM jest możliwy pod numerem telefonu: +48 56 46 444 42A, adres e-mail marketing@gkm.grudziadz.met

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia GKM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
c) przygotowania i wydania pakietów startowych;
d) przygotowania i wydrukowania list startowych
e) rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
f) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów;

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez GKM przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych GKM.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy GKM;
b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
c) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
d) wolontariusze GKM;
e) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
f) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem przez GKM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GKM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12. GKM nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez GKM prosimy o kontakt pod adresem mailowym marketing@gkm.grudziadz.net

Skip to content