Akredytacje - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Akredytacje

Pobierz wniosek

Ten sam druk akredytacji, sporządzony wg regulaminu SE obowiązywać będzie przez cały sezon 2019.
Wypełnione wnioski akredytacyjne należy wysłać mailowo na adres media@gkm.grudziadz.net (akredytacje stałe od 1.02.2019 r. do 8.03.2019 r., akredytacje jednorazowe najpóźniej do 2 dni poprzedzających datę rozegrania danych zawodów).

Regulamin i zasady udzielania akredytacji przez MRGARDEN GKM Grudziądz S.A. – sezon 2019:

1) akredytacja dziennikarska oraz foto będzie udzielana przez Klub dla zainteresowanej redakcji wyłącznie na podstawie wysłanego na adres e-mail: media@gkm.grudziadz.net wniosku obowiązującego w sezonie 2019 (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),

2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),

3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w zapowiedziach, sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych – Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi PGE Ekstraliga, w przypadku zmiany nazwy rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek,

4) akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3,

5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,

6) akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych,

7) akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,

8) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW, Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeń zaistniałych w czasie zawodów,

9) akredytacja może być nieprzyznana, niewydana lub cofnięta przez Klub w każdym czasie bez podania przyczyny,

10) na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji,

11) akredytacja prasowa może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub,

12) akredytacje całoroczne przyznawane są przez Klub do dnia 8.03.2019 roku (każda z zainteresowanych redakcji zostanie poinformowana drogą mailową o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku),

13) wnioski o akredytacje jednorazowe składane mogą być najpóźniej do 2 dni poprzedzających datę rozegrania danych zawodów,

14) tylko podpisany i poprawnie wypełniony wniosek na dokumencie pobranym z oficjalnej strony internetowej GKM Grudziądz S.A. będzie rozpatrzony. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane,

15) akredytacje są przyznawane wyłącznie mediom. MRGARDEN GKM Grudziądz S.A. nie przyznaje akredytacji prasowych dla stowarzyszeń, związków, fundacji, posiadaczy odznaczeń związków sportowych, klubów kibica itp.,

16) rozpatrzenie wniosków i udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną nastąpi najpóźniej na dzień przed planowaną datą rozpoczęcia zawodów,

17) przed każdymi zawodami akredytacje będą wydawane w biurze prasowym. Odbiór akredytacji musi nastąpić najpóźniej na 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy,

18) odbiór akredytacji będzie następował wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej ze zdjęciem. W przypadku, jeśli legitymacja prasowa nie zawiera zdjęcia, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście,

19) odebranie akredytacji jest równoznaczne z podporządkowaniem się Regulaminom FIM, PZM i Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o., Regulaminowi Stadionu, niniejszemu Regulaminowi Akredytacyjnemu oraz bieżącym zarządzeniom organizacyjnym MRGARDEN GKM Grudziądz S.A.,

20) identyfikator nie może być przekazywany osobom trzecim i powinien być noszony w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów,

21) dziennikarze i fotoreporterzy mogą przebywać w parku maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów na podstawie identyfikatora: media w kolorze żółtym lub foto w kolorze niebieskim,

22) picie alkoholu oraz palenie papierosów w parku maszyn jest zabronione,

23) osoba akredytowana zobowiązana jest do stosowania się do poleceń służb ochrony. Służba ochrony ma prawo w każdej chwili poprosić dziennikarza/fotoreportera o okazanie akredytacji (identyfikatora),

24) oficjalna konferencja prasowa odbywać się będzie około 10 minut po zakończeniu meczu w MIx Zone TV, znajdującego się w parku maszyn, zawodnicy nie uczestniczący w konferencji prasowej na potrzeby TV pozostaną do dyspozycji mediów w boksie zawodniczym w parku maszyn lub w Mix Zone przez okres co najmniej 30 minut po zakończeniu ostatniego biegu

25) złamanie powyższego regulaminu skutkuje cofnięciem akredytacji, zarówno jednorazowej, jak i stałej.

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się do przestrzegania norm bezpieczeństwa i stosowania zasad obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).