Deklaracja dostępności dla strony internetowej gkm.grudziadz.net - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Deklaracja dostępności dla strony internetowej gkm.grudziadz.net

Niniejsza deklaracja dotyczy dostępności strony internetowej gkm.grudziadz.net.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Stan zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: strona internetowa jest w trakcie dostosowywania do wymagań ustawy.

Przygotowanie deklaracji:

Deklarację przygotowano dnia 14.02.2023 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot odpowiedzialny za stronę internetową.

Niedostępne treści:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji np. podpisane skany sprawozdań finansowych,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Alternatywne formy dostępu:

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu

Wsparcie:

 • Osoba odpowiedzialna za stronę internetową: Paweł Barański
 • Adres e-mail: p.baranski@grudziadz.net
 • Numer telefonu: 730 731 454

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 14.02.2023

Skip to content