Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 15.01.2024 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 15.01.2024

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUDZIĄDZKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu,  które  odbędzie  się  w dniu 15.01.2024  roku o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala nr 110) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium
  z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wajsgerber absolutorium
  z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marietcie Pokrzywnickiej absolutorium
  z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii S w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii S.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii S w podwyższonym kapitale zakładowym.
 18. Podjęcie uchwały w  prawie  ustalenia  ceny  emisyjnej  akcji  imiennych  zwykłych serii S.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 27 761 000,00 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy)  złotych, to jest o kwotę  1 000 000,00 zł (jeden milion) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii S o wartości nominalnej po 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
1817+124
2811-30
389+34
489+19
586-9
686-37
784-84
883-97

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
BETARD SPARTA Wrocław
FOGO Unia Leszno
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
EBUT.PL Stal Gorzów

Skip to content