Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 27.07.2023 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 27.07.2023

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu  Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2023 roku o godz. 12:50 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (budynek C, pok.6) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii R w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii R.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii R w podwyższonym kapitale zakładowym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii R.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 26 761 000,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2 000 000,00 (dwa miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii R o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz,
z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Tabela PGE Ekstraligi

PozycjaDrużynaPunkty
130
228
320
418
515
611
710
87
Skip to content