Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 20.01.2023 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 20.01.2023

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu  Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala nr 33) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium
  z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wajsgerber absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marietcie Pokrzywnickiej absolutorium
  z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 7 lutego 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii P w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii P.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii P w podwyższonym kapitale zakładowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii P.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 24 761 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) złotych, to jest o kwotę  2 000 000,00 zł (dwa miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii P o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
10--
20--
30--
40--
50--
60--
70--
80--

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
PLATINUM MOTOR Lublin
14 kwietnia 2024
ENEA FALUBAZ Zielona Góra
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
21 kwietnia 2024
BETARD SPARTA Wrocław
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
26 kwietnia 2024
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
FOGO Unia Leszno

Skip to content