Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 26.09.2022 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 26.09.2022

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 26września 2022 roku o godz. 11:00. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala nr 33) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii O w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii O.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii O w podwyższonym kapitale zakładowym
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii O.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 22761 000,00(dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest to o kwotę 1 000 000,00 (jeden milion) złotych, poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii O o wartości nominalnej o 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Tabela PGE Ekstraligi

PozycjaDrużynaPunkty
112
28
36
46
56
65
74
81
Skip to content