Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 7.02.2022 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 7.02.2022

ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
GRUDZIĄDZKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO S.A.
Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 11:00. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (sala 33) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Murawskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Wajsgerber absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii N w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii N.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii N w podwyższonym kapitale zakładowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii N.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 21 761 000,00 (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2 000 000,00 (dwa miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii N o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Wolne głosy i wnioski
23. Zamknięcie obrad.

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
1510+84
257+32
346+6
444+14
553-30
653-67
742-17
841-22

Najbliższe mecze

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KS APATOR Toruń
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ORLEN OIL MOTOR Lublin
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra

Skip to content