Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.02.2021 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. 18.02.2021

Na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 18.02.2021 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, s.33, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty bilansowej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Wajsgerber absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.

 15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii Ł w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii Ł.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii Ł w podwyższonym kapitale zakładowym.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii Ł. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 18 261 000,00 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2 000 000,00 (dwa miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii Ł o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 20. Wolne głosy i wnioski.

 21. Zamknięcie obrad.